FAQ

1. Jakie są kryteria wyboru przy akceptacji projektu inwestycyjnego?

YNM inwestuje w przedsięwzięcia, które:

 • dostarczają unikalną wartość, za którą klient/użytkownik gotów jest zapłacić premię
 • wyróżniają się potencjałem rynkowym,
 • posiadają propozycje wartości opartą na przewadze technologicznej
 • prowadzone są przez kooperatywnych, gotowych na wyzwania pomysłodawców/założycieli z otwartymi umysłami świadomych swoich silnych i słabych stron;
 • mają potencjał na umiędzynarodowienie;
 • są spójne z mandatem inwestycyjnym, w tym w szczególności pod kątem kwoty inwestycji, okresu realizacji oraz profilu inwestycyjnego;
 • spełniają kryteria wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, szczególnie w zakresie podmiotów i działalności wykluczonych z finansowania.

2. W jakie sektory inwestujecie?

Inwestujemy w przemyślanych obszarach, w których posiadamy wiedzę, kompetencje lub rozbudowany network branżowy. Główne sektory, w których poszukujemy nowych projektów to:

3. Jak umówić się na spotkanie z managerem inwestycyjnym YNM?

4. Jakie elementy zawiera umowa inwestycyjna?

Umowa inwestycyjna oraz umowa spółki definiuje następujące obszary, prawa i obowiązki stron:

 • określenie stron umowy, struktury udziałowej, przedmiotu inwestycji, zarządu spółki
 • harmonogram rozwoju przedsięwzięcia i kamienie milowe
 • wysokość i warunki uruchomień poszczególnych transz
 • sposób i warunki udostępniana środków
 • przyszłe zmiany w strukturze udziałowej uzależnione od powodzenia prac badawczo – rozwojowych, warunków pozyskania kolejnych rund finansowania oraz innych zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wartość spółki
 • zasady podejmowania kluczowych decyzji w spółce
 • opcje menedżerskie dla kadry zarządzającej spółką
 • zakaz zbywania i obciążania udziałów przez pomysłodawców
 • drag along, tag along, prawo pierwszeństwa dla udziałowców
 • anti-dilution protection (klauzula anty-rozwodnieniowa)

5. Jak wygląda proces inwestycji?

6. W jaki sposób pomagacie?

Jesteśmy operacyjnym zespołem inwestycyjnym, który wspiera pomysłodawcę na każdym etapie rozwoju biznesu. Poza finansowaniem oferujemy tzw. smart money, czyli:

 • zminimalizowane formalności: uproszczona umowa inwestycyjna, brak biznesplanów, brak prognoz finansowych, brak wyceny biznesu.
 • wsparcie kadrowe w zakresie kompetencji badawczo-analitycznych, sprzedażowych i zarządczych.
 • wewnętrzną ekspertyzę zespołu w obszarach User Research, dzięki której poznajemy i testujemy zachowania odbiorców w skali mikro i makro.
 • iteracyjny model rozwoju wszystkich elementów modelu biznesowego, dzięki któremu szybciej i sprawniej budujemy pożądane rynkowo rozwiązania i eliminujemy, które się nie sprawdzają.
 • międzynarodową sieć ekspertów branżowych pomocną w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów w obszarze technologii, strategii IP oraz sprzedaży.
 • aktywną i realną współpracę z jednostkami naukowymi i partnerami przemysłowymi.

7. Na czym polegają Venture Days?

8. Na czym polega proces due dilligence?

Due diligence to proces gromadzenia informacji na podstawie których przeprowadzana jest dokładna alizacja dotycząca wszelkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Due diligence najczęściej przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie inwestor zbiera interesujące go informacje od pomysłodawcy oraz z dostępnych źródeł zewnętrznych. Są to zwykle materiały finansowe i marketingowe. Drugi etap następuje po podpisaniu Term-Sheet i polega na formalnym badaniu dokumentów spółki m.in. umowy spółki, aktów założycielski, umów z pracownikami, ksiąg rachunkowych, aktów własności, patentów i licencji.

9. Co to jest term sheet?

Term Sheet stanowi potwierdzenie rozpoczęcia rozmów pomiędzy pomysłodawcą a inwestorem. W dokumencie tym obie strony ustalają podstawowe warunki współpracy oraz plan działania, który ma zmierzać do zawarcia umowy inwestycyjnej. Nie stanowi on wiążącej umowy pod względem prawnym, swoim charakterem przypomina bardziej list intencyjny. Intencja podpisania Term-sheet oznacza, że Inwestor VC jest zainteresowany spółką i zamierza przeprowadzić formalne due diligence.

10. Co to jest analiza 360?

Analiza 360 to etap, w którym zespół YouNick Mint ma za zadanie zweryfikować dotychczas otrzymane informacje na temat projektu, ich zawiera się w odpowiedziach na pytania z obszarów:
Unikalność i konkurencja. Pytania, na które szukamy odpowiedzi to m.in.;

 • Czy pomysł jest czymś nowym, czy tworzy nową wartość i odpowiada na faktyczną potrzebę lub problem?
 • Analiza konkurencyjna w tym udziały w rynku, mocne i słabe strony, unikalność podmiotów („unfair advantage”)
 • Bariery wejścia na rynek, np. ekonomika skali, chronione różnice w produktach, marka, koszt zmiany dostawcy, dostęp do kanałów dystrybucji, przewagi kosztowe.

Rozwój technologii, IP, roadmapa produktu, uwarunkowania regulacyjne.
Pytania, na które szukamy odpowiedzi to m.in.;

 • Jak wygląda sytuacja IP pomysłu? Na ile jest nowy technologiczne?
 • Jak prezentuje się konkurencja z punktu widzenia zasobów IP?
 • Jakie są ryzyka regulacyjne występujące na rynku?

O rynku. Pytania, na które szukamy odpowiedzi to m.in.;

 • Kim są docelowi klienci? Stan i tendencja w relacjach: co możemy powiedzieć o ich segmentach?
 • Jakie strategie pozyskania klientów są stosowane i jak wyglądają ich trendy?
 • Czy prognozy udziału w rynku są wiarygodne?

Stan wiedzy pomysłodawców:

 • Co z waszych planów traktujecie jako hipotezy do zweryfikowania?
 • Czego jesteście absolutnie pewni w swoim pomyśle i dlaczego?
 • W jakich obszarach rozwoju biznesu, produktu, budowy klienteli potrzebujecie wsparcia

Na czym polega preinkubacja?

Jest to proces, w ramach którego zespół przepracowuje dodatkowe elementy potrzebne do zbudowania Rekomendacji Inwestycyjnej, weryfikuje istotne hipotezy oraz buduje wespół z pomysłodawcami Plan Realizacji Przedsięwzięcia.
W fazie preinkubacji wykorzystujemy współpracę z następującymi partnerami:

 • partnerzy branżowi (m.in.Budimex, Fibar Group, RCPE, IBM)
 • YouNick Technology Park
 • Pozlab
 • Mindsailors
 • Systematic Inventive Thinking
 • Service Design Polska

Współpraca z pomysłodawcami w fazie preinkubacji stanowi dla nas podstawę oceny ich postawy zgodnie z postawionym wyzwaniem, iż chcemy inwestować w przedsięwzięcia, których twórcy wykazują kooperatywną postawę, nacechowaną pozytywnym myśleniem, poszukiwaniem rozwiązań i gotowością do podejmowania decyzji.

Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania ustawień i preferencji użytkownika.
Jeżeli nie zgadzasz się, możesz wyłączyć w przeglądarce zgodę na ich przechowywanie.